Estonian
Follow us on:

Isikuandmete kaitse deklaratsioon

Me kaitseme vastutustundlikult oma klientide isikuandmeid. Loe rohkem.

BTL on teadlik privaatsuse pidevalt kasvavast tähtsusest, eriti oma klientide, partnerite, töötajate ja kõigi ülemaailmsete personaliandmete kaitsest ja turvalisusest. Ülemaailmse organisatsioonina, kelle rahvusvaheline kaubandus, tootearendus ja juhtstruktuurid ulatuvad üle riigipiiride, teeme me jätkuvaid jõupingutusi, et tagada ja täiustada isikuandmete kaitset ja ületada minimaalseid nõudmisi, mis on seatud õiguslike regulatsioonidega, juurutades järjepidevaid ja läbipaistvaid jõustamiseeskirju. Antud regulatsiooni eesmärk on informeerida avalikkust meie protseduuridest ja võimalustest osaleda otsuste tegemisel, millisel moel nende isikuandmeid töödeldakse ning käsitletakse elektrooniliste ja mitte-elektrooniliste vahenditega.

Isikuandmete ja privaatsuse kaitse põhiline ulatus on ära näidatud Europarlamendi  ja Nõukogu 27.aprilli 2016 regulatsioonis  (EL)  2016/79  füüsiliste isikute kaitsest seoses isikuandmete töötlemisega ja taoliste andmete vaba liikumisega tunnistades kehtetuks Direktiivi 95/46/EC (Üldine Andmekaitse Regulatsioon). Neid õiguslikke regulatsioone täiendavad ja täpsustavad nii liikmesriikide seadused kui ka ettevõtte sise-eeskirjad, mida viiakse ellu järk-järgult, et täita ettevõtte eesmärki tugevdada isikuandmete kandjate õigusi ja nende privaatsuse kaitset.  
 

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmed on igasugused andmed, mis on seotud identifitseeritava isikuga, keda on võimalik otseselt või kaudselt nende andmete põhjal tuvastada. Kooskõlas personaliandmete vähendamisega juurutab meie ettevõte vähehaaval reegleid, et töödelda ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud meie tegevuseks või mida nõuab seadus. Isikuandmeteks on identifikatsiooniandmed nagu perekonnanimi, eesnimi, (teadus)kraad, sünnitunnistuse number, sünnikuupäev, elukoht, isikukood, maksunumber ja samuti kontaktandmed nagu näiteks aadress, telefoninumber, faks ja e-postiaadress. Seaduse silmis liigselt kogutud andmeid töötleme me üksnes teie nõusolekul.
  

Miks me töötleme teie isikuandmeid?

Kui just seadusjärgne kohustus, ühiskondlik huvi või isiku eluliselt tähtsa huvi kaitse ei nõua seda (GDPR artikkel 6), on isikuandmete töötlemine vabatahtlik. Me töötleme meile usaldatud andmeid peaasjalikult eesmärgiga pakkuda oma teenuseid, meie firmasisemisteks vajadusteks ja turundus- ning ärieesmärkidel. Kui te otsustate keelduda töötlemisest või kustutada oma isikuandmed, võite te teha seda kirjalikult sellel e-posti aadressil gdpr@btlnet.com. Me tagame teie isikuandmete kustutamise ühe kuu jooksul juhul, kui ei esine mingit muud juriidilist nõuet.
  

Kellele võib andmeid edastada?

Me ei jaga tulevikus mingeid andmeid kolmandate osapooltega ilma sellest korrektselt teada andmata. Kui me jagame andmeid kolmandate isikutega, on need kolmandad isikud seotud andmekaitse vastavuslepinguga. Rahvusvaheliselt võib meie ettevõte jagada isikuandmeid koostöös kolmandate osapooltega üksnes seotuna  andmekaitse vastavusmemorandumiga järgides GDPR.  Mõningatel juhtudel võib esineda juriidiliselt peale pandud kohustus esitada teie isikuandmeid riiklikele institutsioonidele. Aga isegi sellistel juhtudel soovime me kõiki dokumente, et kaitsta teie huve.
  

Kuidas me garanteerime teie isikuandmete turvalisuse?

Kõiki isikuandmeid töödeldakse ja hoitakse kaitstuna aja vältel, mis on vajalik eesmärkideks, milleks neid koguti. Me peame kinni oma kohustustest ja kaitseme teie õigusi vastavalt GDPR-ile kogu perioodi vältel. Me kasutame moodsaid arvutitehnoloogiaid, mis on võimelised kaitsma teie isikuandmeid hoides ära nende hävinemise, muutmise, kaotsimineku, volitamata juurdepääsu või töötlemise või muu väärkaustuse.
  

Nõusoleku andmine

Me töötleme teie isikuandmeid üksnes teie nõusolekul, erandiks on ainult seaduses ettenähtud juhud.
  

Teie õigused

Isikuandmete kaitse all vastavalt GDPR-ile on teil järgmised õigused:

  1. Vastavalt läbipaistvuspõhimõttele on ettevõttel informatsioonikohustus edastada teile Kontrolleri kontaktandmed, töötlemise eesmärk, periood, mille jaoks andmeid kogutakse, kavatsus suunata andmeid kolmandatesse riikidesse ja informeerida teid allpoolnäidatud õigustest. Need andmed edastatakse teile ettevõtte poolt automaatselt, kui annate oma nõusoleku töötlemiseks.
  2. Teine õigus on juurdepääs teie isikuandmetele. Võrreldes eelmistega, edastatakse neid päringu alusel. Teil on õigus taotleda infot kui ettevõte töötles teie andmeid, mis isikuandmete kategooriat töödeldakse ja perioodi, mille jaoks andmeid töödeldakse. Taotluse esitamisel antakse teile tasuta juurdepääs või koopia töödeldud andmetest.
  3. Järgmine GDPR-i printsiip on isikuandmete täpsus. Ettevõte kasutab mõistlikke meetmeid töötlemaks täpseid ja kaasajastatud andmeid. Ettevõttel on kohustus kinnitada, et nad töötlevad täpseid andmeid, vastasel juhul peab ta need kustutama või neid parandama. Isegi sel juhul on ettevõttel informatsioonikohustus. Teil on õigus täiendada oma isikuandmeid elektroonilisel teel või ettevõttele adresseeritud avaldusega.
  4. GDPR annab teile õiguse olla unustatud või õiguse saada kustutatud. See õigus annab teile võimaluse nõuda ettevõttelt teie andmete kustutamist  ja mitte hoida neid kauem, juhul kui pole mingit juriidilist takistust – näiteks ühiskondliku huvi või juriidilise kohustuse korral, mis nõuab töötlemist. Juhul kui esineb selline erand peab ettevõte teid teavitama ühe kuu jooksul.
  5. Teil on õigus nõuda piiranguid oma andmete töötlemisele. Ebatäpsete andmete korral peab ettevõte piirama nende töötlemist kontrolliperioodil. Teised juhtumid hõlmavad nende ebaseaduslikku käsitlemist ja ebakohast töötlemist, välja arvatud juhul, kui teie huvides on andmed kustutada. Viimane põhjus on esitada kaebus töötlemise kohta, seni kuni ettevõte teie vastuväiteid kaalub.
  6. Teil on õigus andmete teisaldamiseks. See õigus lubab teil oma isikuandmeid  liigutada või üle kanda kontrollerite vahel.
  7. Nagu eelpool mainitud annab GDPR teile õiguse igal ajal esitada protest isikuandmete töötlemise kohta. Teid teavitatakse sellest õigusest teie esmasel suhtlusel meie ettevõttega. Protesti esitamisel lõpetab ettevõte teie andmete töötlemise, kuni luuakse seaduslikud alused töötlemiseks.
  8. Ja viimaseks, GDPR annab teile õiguse mitte olla mingi otsuse subjektiks, mis baseerub üksnes teie isikuandmete automaatsel töötlemisel.

 Kontakteeruge meiega

Me teame, et isikuandmete kaitse on tundlik teema. Palun ärge kartke pöörduda meie poole e-postiaadressil​ gdpr@btlnet.com mistahes küsimuste ja selgitusettepanekutega.